Glavna knjiga

Glavna knjiga je poslovna knjiga, v katero se na osnovi izvirnih ali izvedenih knjigovodskih listin beležijo vsi poslovni dogodki, ki se dogajajo v zvezi s poslovanjem banke. Zaradi urejenosti evidence so knjigovodske listine zabeležene po načelih dvostavnega knjigovodstva na knjigovodske račune, ki so opredeljeni v kontnem načrtu banke skladno s predpisi o računovodstvu.

Glavna knjiga predstavlja po funkciji nadgradnjo ostalim sklopom funkcionalnosti v okviru integriranega sistema programske opreme za podporo bančnega informacijskega sistema, sposoben pa je tudi samostojnega delovanja in pokrivanja funkcij vodenja glavne knjige tako v domači kot tudi v tuji valuti.

Programska oprema omogoča:

– vnos v Glavno knjigo;
– vnos / Knjiženje v „Glavno knjigo“ na posamezen konto ( v domači in tuji valuti);
– vnos / Knjiženje v „Glavno knjigo“ preko kontirnih povezav (v domači in tuji valuti);
– obračun tečajnih razlik;
– vnos datuma za knjiženje v GK (Sprememba obračunskega meseca za GK);
– vnos kontirnih povezav;
– vnos kontnega plana;
– popravek / kopiranje kontirnih povezav;
– sprememba konta;
– prenos med konti;
– preglede in listanja;
– pregled posameznih knjižb v GK;
– pregled kontirnih povezav;
– pregled stanja po kontih;
– listanje neusklajenih temeljnic na nivoju banke;
– listanje letnega stanja po kontih;
– pregled dnevnika knjiženja;
– pregled konto kartice;
– izpise;
– kreiranje začetnih stanj;
– otvoritvena stanja za GK;
– zapiranje razreda 6%;
– popravki otvoritvenih stanj;