Poročanje za ECB (PORFI) – EKR (Enotni kreditni register)

Produkt je namenjen podpori priprave poročil za ECB in EKR, skladno z zakonskimi zahtevami.

Podprta so naslednja poročila:

 • BS1S – Bilanca stanja
 • BS1V – Poročilo o prevrednotenjih
 • IVD – Izkaz finančnega položaja in izkaz vseobsegajočega donosa
 • BDOG – Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov
 • BS1K – Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem

Prepis podatkov – podatki se v modul prenašajo praviloma dnevno. Izbor vsebine in terminski načrt izvajanja je prepuščen banki/uporabniku.

Prenos se praviloma izvaja:

 • s takojšnjo obdelavo (odvisno od parametrizacije)
 • z zakasnjeno obdelavo z uvozom podatkov preko standardiziranih vmesnikov:
  • vgrajene potrebne logične in vsebinske kontrole
  • evidentiranje sporočila in napak pri prenosu se zapisujejo v log tabele
  • omogočen pregled za vsak posamezen prenos.

Podpora za izdelavo poročil je sestavljena iz treh sklopov:

 • Struktura poročil, šifranti in prevajalni šifranti
 • Izračun stanj
 • Kreiranje poročila

Osnova za kreiranje poročila so:

 • Izračunana stanja na nivoju partija/konto
 • Podatki o partijah
 • Podatki o partnerjih
 • Podatki o zavarovanjih
 • Metodologija za vključevanje analitike v poročilo BS1S/BS1V
 • Matrika za BS1S/BS1V
 • Prevajalni šifranti
 • Pravila za določanje stolpcev
 • Dokončni odpisi
 • Izračunani koeficienti stopnje neplačila in stopnje izgube