Izračun parametrov za skupinsko slabitve (MSRP)

Produkt je namenjen podpori priprave podatkov za slabljenje po zahtevah Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) oziroma International Financial Reporting Standards (IFRS).

Programska podpora omogoča:

 • določanje razredov slabitve s katerimi uporabnik določi območje zamude in sicer ločeno za pravne osebe in občane;
 • določanje razredov izpostavljenosti s katerimi uporabnik opredeli območje izpostavljenosti ter vrste slabljenja;
 • šifrante produktov/skupin slabitve s katerimi se oblikujejo skupine, ki so namenjene vodenju % slabitev (matrik % slabitev);
 • matrike slabitve za skupinsko slabljenje, ki uporabniku omogočajo, da za vsak produkt sestavijo poljubne % slabitve glede na dneve zamud. % slabitve se določi na osnovi datuma slabitve, vrste partnerja in dni zamude;
 • prevzem podatkov o terjatvah in partijah (celotno izpostavljenost, planski denarni tok, pričakovani denarni tok, izvirno efektivno OM, tržno in diskontirano vrednost vseh zavarovanj, povprečno število dni zamude, maksimalno število dni zamude, ..) iz obstoječih Hibis modulov za podporo bančnemu poslovnemu procesu, ki omogočajo banki oceno potrebne slabitve.
 • Terjatve so razčlenjene po produktu, partiji, partnerju in bilančnem objektu (prioritetnem razredu) in posebej označene izvenbilančne oz. bilančne terjatve ter sporne terjatve.
 • podatke o zavarovanjih partije (vrsta zavarovanja, tržna vrednost in diskontirana vrednost zavarovanja);
 • podatke o partnerjih, kar predstavlja sumarni pogled na podatke o partijah;
 • pregled stanj po produktih, kar omogoča skupinsko ocenjevanje po produktih na osnovi količinskih in vrednostnih podatkov o novih pogodbah, odobrenih pogodbah, zavrnjenih pogodbah, odstopih od pogodb, poplačanih pogodbah, storniranih pogodbah, odpisanih pogodba ter vseh pogodbah na dan priprave;
 • prepis podatkov na posamezne Hibis module za podporo bančnemu poslovnemu procesu, kjer se slabitve tudi izvedejo;
 • zgodovina parametrov slabitve;

Spremljanje restrukturiranih partij skozi statuse partij:

 • Defaulted Exposure
 • Impared Exposure
 • Nonperformin Exposure
 • Forborne

Pravila in pogoje si banka določi na osnovi postavljenih pogojev. Podatki se zapišejo v register restrukturiranih poslov.

V razvoju je nova podpora, skladno z MSRP 9.