Poročila o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter oblikovanja posebnih rezervacij bank in hranilnic (RAZ-1, RAZ-1A, RAZ-2)

V sklopu poročanja RAZ so podprta naslednja poročila:

 • RAZ-1 – Razvrstitev finančnih sredstev, merjene po metodi odplačne vrednosti in nekaterih prevzetih obveznostih po zunajbilančnih postavkah
 • RAZ-1A – Razvrstitev finančnih sredstev, merjene po metodi odplačne vrednosti in nekaterih prevzetih obveznostih po zunajbilančnih postavkah – na nivoju posameznega posla
 • RAZ-2 – Celotna izpostavljenost do fizičnih oseb

Osnova za kreiranje poročila so:

 • Izračunana stanja na nivoju partija/konto
 • Podatki o partijah
 • Podatki o partnerjih
 • Podatki o zavarovanjih
 • Podatki o zamudah
 • Metodologija za vključevanje analitike v stolpce RAZ
 • Prevajalni šifranti
 • Pravila za določanje stolpcev

V sklopu kreiranje poročila so vključena naslednja opravila:

 • nastavitve modula in šifranti
 • priprava, pregled in popravki analitike
 • kreiranje poročil
 • izvoz poročil v TXT datoteko

Poročilo se z 12/2016 ukinja.