Profili

Potpora za uređivanje dostupa korisnika Hibis-a omogućava:

  • podešavanja profila korisnika – podešavanja dozvola za rad u Hibis-u,
  • praćenje promjena podešavanja profila,
  • dodjeljivanje profila korisnicima Hibis-a,
  • praćenje promjena dodijeljenih profila korisnicima Hibis-a.

Definiranje profila je nadgradnja postojeće standardne potpore dodjeljivanja dostupa i dozvola za rad u Hibis-u. Potpora omogućava jednostavnije i nadziranije dodjeljivanje dozvola za rad sa Hibis-om.

Programska potpora omogućava podešavanja profila.
Profil koji se dodijeli korisniku sastavljen je iz rola i prava za rad u KD modulima. Zato se u okviru podešavanja profila izvode slijedeće aktivnosti:

  1. odrede se skupina role koja će biti uključena u profil(e). U određenu skupinu uključuju se  pojedinačne role. U skupinu može biti uključena jedna ili više rola. Određena rola može biti uključena u više skupina rola,
  2. odrede se skupine dozvola za rad u KD modulu koje će biti uključene u profil(e). U skupinu dozvola uključuju se podešavanja dozvola za pojedinačni VPO. U skupini može biti podešavanje za jednog ili više VPO-a,
  3.   oredi se rang za dostup do maski i ispisa. Podešavanje ranga nije obvezno, zavisi od toga da li  banka upotrebljava tu funkcionalnost.

Pripremljena podešavanja (opisano u gornjim točkama) uključe se u određen profil. U profil se može uključiti jedna ili više skupina rola ili dozvola. Mogu se uključiti također samo podešavanja za role ili samo podešavanja dozvola za KD modul.

Kada su profili jednom definirani, oni se mogu dodjeljivati korisnicima.