Zavarovanja

Spremljave vseh vrst zastave terjatev – zavarovanj bančnih naložb za zmanjševanje kreditnih tveganj.

Modul omogoča vodenje zavarovanj za naslednje skupine:

 • Nepremičnine,
 • Zastava blaga,
 • Odstop terjatev / Cesija,
 • Depoziti,
 • Vrednostni papirji,
 • Garancije,
 • Zavarovalnice,
 • Menice,
 • Poroštva,
 • Poslovni delež,
 • Ostalo.

Programska podpora omogoča:

 • vnos podatkov o zavarovanju – v modulu zavarovanj in povezavo zavarovanja s posli,
 • eno zavarovanje se lahko uporabi za zavarovanje več terjatev,
 • na eni terjatvi je lahko pripetih več zavarovanj,
 • zavarovanja se izvenbilančno knjižijo,
 • mesečno usklajevanje salda na zavarovanju s saldom na terjatvi (npr. zavarovanja preko zavarovalnic…),
 • povezava z modulom MSRP – pregled zavarovanj po partijah in partnerjih,
 • blokada depozita ob zastavitvi za zavarovanje,
 • vodenje vinkulacij (pregledi, izpisi ob zapadlosti vinkulacij, opominjevalni postopek za vinkulacije),
 • uskladitev zavarovanja z vrednostjo depozita in vrednostnimi papirji,
 • prevrednotenje vrednosti zavarovanja (npr. nepremičnin) z indeksom rasti,
 • določanje ustreznosti zavarovanja po Basel II, RAZ, ECB, MSRP, Interni politiki banke…