Prejeti depoziti

Prejeti medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Depozit prejmemo od dealing banke, po dogovorjenem roku pa ji vrnemo glavnico in obresti po dogovorjeni fiksni obrestni meri.

Programska podpora omogoča:

 • sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami;
 • podpora domače in tuje valute;
 • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa;
 • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320);
 • podpora SWIFT in Target2 sistemov;
 • omogočena kontrola 4 ali 6 oči;
 • možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji;
 • avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla;
 • mesečno razmejevanje obresti;
 • razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem;
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…);
 • pregled odprtih terjatev;
 • vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka;
 • različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni);