Medbančne konverzije

Medbančni valutni posel (FX Spot in FX Forward) je zavezujoč dogovor med bankama o nakupu oziroma prodaji določenega zneska deviz po tečaju, določenem ob sklenitvi posla in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Programska podpora omogoča:

 • podporo domačim in tujim bankam,
 • podporo domače in tuje valute,
 • podporo nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
 • izdelavo ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
 • podporo SWIFT in TARGET2 sistemov,
 • avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
 • avtomatsko obdelavo nalogov do zapadlosti posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje,
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
 • pregled odprtih terjatev,
 • upoštevanje nezapadlih medbančnih konverzij pri pripravi denarnega toka,
 • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
 • izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
 • knjiženje izvenbilance,
 • avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
 • dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev po MRS ali referenčnem tečaju ECB, storno vrednotenja po MRS,
 • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
 • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
 • bilančne knjižbe prodane valute.