Valutna medbančna zamenjava (SWAP)

Medbančni valutni SWAP posli s stranko – Devizna zamenjava: je zavezujoč dogovor med bankama o hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska iste valute.

Programska podpora omogoča:

 • podpora domačim in tujim bankam,
 • podpora domače in tuje valute,
 • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
 • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
 • podpora SWIFT in TARGET2 sistemov,
 • omogočena avtorizacija z več pari oči, pretipkavanjem,
 • avtomatska obdelava nalogov do zapadlosti posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje,
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
 • pregled odprtih terjatev,
 • upoštevanje nezapadlih medbančnih SWAP poslov pri pripravi denarnega toka,
 • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi SWAP posla,
 • izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
 • knjiženje izvenbilance,
 • avtomatsko obdelavo med trajanjem SWAP posla,
 • dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB, storno vrednotenja po MRS,
 • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti SWAP posla,
 • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
 • bilančne knjižbe prodane valute,
 • bilančne knjižbe kupljene valute.