Krediti bankam v domači valuti

Podpora omogoča vodenje medbančnih kreditov v domači in tuji valuti.

Programska podpora omogoča:

  • sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami,
  • podpora domače in tuje valute,
  • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
  • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320),
  • podpora SWIFT in Target2 sistemov,
  • omogočena kontrola 4 ali 6 oči,
  • možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji,
  • avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla,
  • mesečno razmejevanje obresti,
  • razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem,
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…),
  • pregled odprtih terjatev,
  • vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka,
  • različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni).