Dani krediti bank

Programska podpora omogoča:

 • vnos in spremembe matičnih podatkov,
 • avtorizacija vnosa in sprememb matičnih podatkov (vizualno ali s pretipkavanjem),
 • avtomatski izpis pogodb, obvestil …,
 • obročni / anuitetni način odplačil,
 • linearni / konformni obračun obresti,
 • avtomatska izdelava plana odplačil ob vnosu kredita,
 • podpora referenčnim obrestnim meram (EURIBOR, LIBOR …),
 • podporo različnim stroškom (odobritev, vodenje, nečrpani del …),
 • za posle v tuji valuti je možen obračun stroškov tudi v domači valuti,
 • avtomatsko povezava s plačilnim prometom pri izplačilih in vračilih kredita,
 • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320),
 • avtomatsko omogočanje izvedbe določenih poslovnih dogodkov glede na status posla – za vsako fazo ima kredit svoj status (npr. osnovni vnos, aktiven, zaključen …),
 • aneksiranje,
 • avtomatsko knjiženje poslovnih dogodkov,
 • navidezni in dejanski obračun obresti (redne, zamudne, razmejene),
 • navidezni in dejanski obračun stroškov,
 • konverzija / zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo,
 • opominjevalni postopek – avtomatska izdelava opominov,
 • avtomatsko spremembo planov v primeru spremembe referenčnih obrestnih mer,
 • podporo procesu slabitve partij (MSRP) – knjiženje slabitev na partijah,
 • razmejevanje stroškov,
 • predčasno poplačilo kredita,
 • povezavo s TRR – (trajnik) ob zapadlosti terjatve na kreditu prenos v čakalno vrsto,
 • povezavo z modulom zavarovanj.