Dani krediti bank

Programska podpora omogoča:

–  vnos in spremembe matičnih podatkov;
–  avtorizacija vnosa in sprememb matičnih podatkov (vizualno ali s pretipkavanjem);
–  avtomatski izpis pogodb, obvestil …;
–  obročni / anuitetni način odplačil;
–  linearni / konformni obračun obresti;
–  avtomatska izdelava plana odplačil ob vnosu kredita;
–  podpora referenčnim obrestnim meram (EURIBOR, LIBOR …);
–  podporo različnim stroškom (odobritev, vodenje, nečrpani del …).;
–  za posle v tuji valuti je možen obračun stroškov tudi v domači valuti;
–  avtomatsko povezava s plačilnim prometom pri izplačilih in vračilih kredita;
–  izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320);
–  avtomatsko omogočanje izvedbe določenih poslovnih dogodkov glede na status posla – za vsako fazo ima kredit svoj status (npr. osnovni vnos, aktiven, zaključen …);
– aneksiranje;
– avtomatsko knjiženje poslovnih dogodkov;
– navidezni in dejanski obračun obresti (redne, zamudne, razmejene);
– navidezni in dejanski obračun stroškov;
– konverzija / zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo.
– opominjevalni postopek – avtomatska izdelava opominov;
– avtomatsko spremembo planov v primeru spremembe referenčnih obrestnih mer;
– podporo procesu slabitve partij (MSRP) – knjiženje slabitev na partijah;
– razmejevanje stroškov;
– predčasno poplačilo kredita
– povezavo s TRR – (trajnik) ob zapadlosti terjatve na kreditu prenos v čakalno vrsto;
– povezavo z modulom zavarovanj;