Kontokorentni računi

Vođenje i praćenje prometa na deviznim računima banke u inozemstvu ili u zemlji.

Programska potpora omogućava:

  • prilive i odljeve na računima kontokorentnih banaka,
  • prijenos sredstava među valutama u okviru banke, koja vodi račun,
  • prijenos sredstava među bankama,
  • pregled očekivanih priljeva i odljeva po bankama i valutama (novčani tok),
  • automatska usporedba prometnih postavki s ispisom kontokorente banke (MT950),
  • izrada odgovarajućih SWIFT poruka,
  • potpora S.W.I.F.T., TARGET2,
  • potpora domaće i strane valute,
  • vođenje potraživanja do kontokorentnih banaka.