Vrednostni papirji

Produkt vrednostni papirji podpira poslovanje z izdanimi vrednostnimi papirji pri različnih izdajateljih in papirji, ki kotirajo na borzi, v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za lasten portfelj banke.Omogočeno je tudi vodenje papirjev, ki jih je izdala banka.