Vrednostni papirji

Spremljanje trgovanja z izdanimi dolžniškimi in lastniškimi VP pri različnih izdajateljih in papirji, ki kotirajo na borzi, za lasten portfelj banke. Spremljanje kapitalskih naložb podjetja.

Programska podpora omogoča:

 • kratkoročni in dolgoročni dolžniški in lastniški papirji,
 • nominacija,
 • v domači valuti,
 • v tuji valuti,
 • z valutno klavzulo,
 • vodenje zalog,
 • po povprečni ceni,
 • po metodi FIFO,
 • portfelj banke,
 • tržni (trading),
 • razpoložljivi za prodajo (available for sale),
 • v posesti do zapadlosti (held to maturity),
 • vrednotenje na tržno ceno,
 • netiranje,
 • osnovni konto / konto prevrednotevalnega popravka,
 • PPK konto je vedno enak 0 pri prodaji zaloge ali pri unovčenju celotne glavnice,
 • analitični konto / konto prevrednotevalnega popravka,
 • dodatna oslabitev v HTM portfelju,
 • poročanje nadzornim institucijam (ATVP).