Blagovne opcije in blagovne zamenjave

Blagovna opcija (commodity option) daje kupcu pravico in ne obveznosti nakupa ali prodaje določenega blaga v določeni valuti na točno določen dan po vnaprej določeni izvršilni ceni. Poravnava je vedno le denarna in ni nikoli fizična. Kupec blagovne opcije si s tem fiksira ceno.

Za sklenitev opcije kupec plača premijo, cena katere je odvisna od izbrane izvršilne cene, izbrane življenjske dobe opcije in tržne nestanovitnosti cene blaga.

Osnovni tipi opcij so sledeči:

  • CALL opcija daje kupcu pravico in ne obveznost za nakup določenega blaga po izvršilni ceni. Če je tekoča cena ob zapadlosti višja od izvršilne cene, bo kupec opcijo izkoristil.
  • PUT opcija daje kupcu pravico in ne obveznosti za prodajo določenega blaga po izvršilni ceni. Če je tekoča cena ob zapadlosti nižja od izvršilne cene, bo kupec opcijo izkoristil
  • COLLAR sestavljena iz nakupa CALL opcije ter prodaje PUT opcije – praviloma brez premije.

Tekoča cena se določi na določeni dan (evropski stil) ali na podlagi povprečne cene v določenem obdobju (azijiski stil).
Tako kot blagovna zamenjava lahko ima tudi opcija več obračunskih obdobij ter posledično več datumov poravnave.

Programska podpora omogoča:

  • sklepanje poslov za banke ter pravne osebe,
  • generiranje načrta obračunov ter plačil na podlagi vnesenih parametrov,
  • samodejno knjiženje vseh poslovnih dogodkov (razen vrednotenja po pošteni vrednosti) v sklopu dnevne obdelave,
  • za posle z bankami je omogočena poravnava z neposrednim knjiženjem v kontokorenta.