Swaption

Modul je nadgradnja modula obrestnih zamenjav (ohranja funkcionalnosti modula glede vnosa ter uporabe amortizacijskega načrta).

Programska podpora omogoča:

  • nakup ali prodaja opcije,
  • tip swaption-a: Call ali Put,
  • sklepanje poslov z bankami ali pravnimi osebami,
  • vnos ter knjiženje premije za sklenitev posla,
  • vnos ter avtorizacija izvršitve (možnost kontrole štirih oči),
  • avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
  • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (izvršitev ter poravnava premije) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
  • knjiženje tečajnih razlik za posle v tuji valuti in posle z devizno klavzulo,
  • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
  • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave.