Obrestne opcije

Zavarovanja pred obrestnim tveganjem z nakupom pravice.
Obrestna opcija varuje posojilojemalca pred rastjo obrestnih mer nad raven izvršilne obrestne mere.

Podprti so sledeči tipi obrestnih opcij:

 • cap (kapica),
 • floor (dno),
 • collar (ovratnica).

Programska podpora omogoča:

 • sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
 • avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
 • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
 • kreiranje sporočil MT360 ter MT362 – samodejno v okviru dnevne obdelave (posli z bankami),
 • možnost vodenja variabilnih/referenčnih obrestnih mer na posameznem poslu oz. uporaba skupnega Hibis-ovega šifranta,
 • samodejno kreiranje amortizacijskega načrta na podlagi vnesenih parametrov,
 • ročni popravki amortizacijskega načrta,
 • knjiženje učinkov (poštena vrednost) s programom za ročno knjiženje,
 • knjiženje tečajnih razlik za posle v tuji valuti in posle z devizno klavzulo,
 • obveščanje po elektronski pošti o fiksaciji obrestne mere ter zapadlosti obrestnega obdobja.