Valutna (devizna) zamenjava (FX SWAP) s stranko

Valutni SWAP posli s stranko – Devizna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in stranko o hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska iste valute. Zamenjava (SWAP) je dogovor med strankama, da zamenjata dva načina finančne realizacije za določeno časovno obdobje.

Programska podpora omogoča:

 • podpora domače in tuje valute,
 • povezava s plačilnim prometom,
 • avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
 • avtomatska obdelava nalogov do zapadlosti posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje,
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
 • pregled odprtih terjatev,
 • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
 • knjiženje izvenbilance,
 • avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje po MRS, storno vrednotenja po MRS,
 • razmejevanje učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB,
 • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
 • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
 • bilančne knjižbe kupljene valute,
 • bilančne knjižbe prodane valute.