Valutni terminski posel s stranko (FX Forward)

Valutni terminski posel s stranko je zavezujoč dogovor med banko in stranko o nakupu oziroma prodaji določenega zneska deviz po tečaju, določenem ob sklenitvi posla in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Programska podpora omogoča:

 • podporo domače in tuje valute,
 • povezava s plačilnim prometom,
 • avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
 • avtomatsko obdelavo nalogov do zapadlosti posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje,
 • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
 • pregled odprtih terjatev,
 • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
 • knjiženje izvenbilance,
 • avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
 • dnevno ali mesečno vrednotenje po MRS, storno vrednotenja po MRS,
 • razmejevanje učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB,
 • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
 • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
 • bilančne knjižbe prodane valute,
 • bilančne knjižbe kupljene valute.