Mandatni / komisijski krediti

To je programski sklop za vođenje mandatnih poslova koji za banku predstavljaju neutralni bankarski posao, budući da banka u ime i za račun mandatora plasira njegova sredstva krajnjim korisnicima, a za tu uslugu naplaćuje proviziju.

Krediti fizičkim osobama vode se samo evidentno preko komisijskih/mandatnih konta, a novčani tok ide preko depozitnog računa kojeg ima komisionar/mandatar u banci. Svaka doznaka kredita i plaćanje anuiteta evidentira se na dva načina:

 • Na samom kreditu, u obliku uknjižbi u komisijskoj bilanci (na mandatnim kontima)
 • Na depozitnom računu posrednika, kao smanjenje odnosno povećanje stanja depozita.

Za svaki mandatni posao se sve  akcije vezane uz obračun kamate, naknade i ostalog odvijaju jednako kao i kod bilančnih kredita, sa razlikom da se ne iskazuju prihodi po kamati, već se potraživanje po kamati u trenutku plaćanja prosljeđuje komisionaru/mandataru.

Program obuhvaća:

 • Unos matičnih podataka;
 • Promjene matičnih podataka;
 • Parametrizacija (VPO, GZK, uknjiženja, trošak…);
 • Uplata sredstava mandatora i uknjiženje depozita;
 • Isplate depozita;
 • Obračun evidentne i redovne kamate;
 • Obračun tečajnih razlika;
 • Pregled uplata i isplata depozita;
 • Pregled komisijskih kredita u okviru mandatnog depozita;
 • Vođenje / knjiženje u odvojenoj takozvanoj mandatnoj bilanci;
 • Automatsko prosljeđivanje uplaćenih glavnica kreditnih sredstava komisijskih kredita  mandatoru  (povezivanje s depozitom mandatora);
 • Ispisi mandatoru o izvršenim obračunima;
 • Pregled prometa u mandatnoj bilanci;
 • Pregled po kontima u mandatnoj bilanci;
 • Pregled  uplata i isplata za komisijske kredite;
 • Unos osnovnih podataka – nova partija za obračun naknade;
 • Obračun i knjiženje naknade na partiji naknade;
 • Povezivanje obračuna naknade sa depozitom mandatora;
 • Ispis terećenja za naknade