Limiti na računu pravnih oseb

Limit – kratkoročni kredit na računu v domači valuti, kjer je omogočeno da lahko kreditojemalec za določen čas uporablja denar z svojega računa tudi če na računu nima sredstev.

Modul omogoča vodenje kredita z  večkratnim koriščenjem in vračanjem kredita – do pogodbenega zneska.
Programska podpora omogoča uporabo vseh funkcionalnosti, kot za kredite,  z izjemo, da ni plana odplačil.
Tako je omogočeno:

 • vnos in spremembe matičnih podatkov;
 • avtorizacija vnosa in sprememb matičnih podatkov (vizualno ali s pretipkavanjem);
 • avtomatski izpis pogodb, obvestil…;
 • linearni / konformni obračun obresti;
 • podpora referenčnim obrestnim meram (EURIBOR, LIBOR…);
 • vnos sokreditojemalcev;
 • podporo različnim stroškom (odobritev, vodenje, nečrpani del…).;
 • za posle v tuji valuti je možen obračun stroškov tudi v domači valuti;
 • vodenje podatkov o posrednikih, mobilnih bančnih svetovalcih, agentih…;
 • avtomatsko povezava s plačilnim prometom pri izplačilih in vračilih kredita;
 • avtomatsko omogočanje izvedbe določenih poslovnih dogodkov glede na status posla – za vsako fazo ima kredit svoj status (npr. osnovni vnos, aktiven, zaključen…);
 • aneksiranje;
 • avtomatsko knjiženje poslovnih dogodkov;
 • navidezni in dejanski obračun obresti (redne, zamudne, razmejene);
 • navidezni in dejanski obračun stroškov;
 • konverzija / zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo;
 • opominjevalni postopek – avtomatska izdelava opominov;
 • podporo procesu slabitve partij (MSRP) – knjiženje slabitev na partijah;
 • razmejevanje stroškov;
 • povezavo s TRR – (trajnik) ob zapadlosti terjatve na kreditu prenos v čakalno  vrsto;
 • povezavo z modulom zavarovanj;