Okvirni krediti

Okvirni kredit je namenjen financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih, z dogovorjeno predhodno najavo črpanj. Omogoča večkratno črpanje in vračanje sredstev v celotnem obdobju trajanja kredita, skladno s potrebami in željami stranke.
Sredstva kredita se nakažejo na transakcijski račun stranke ali pa se lahko neposredno nakažejo končnemu prejemniku sredstev.
Kredit je ponavadi namenjen financiranju obratnih sredstev (surovin, polizdelkov, gotovih izdelkov), s kreditno pogodbo za določen čas.
Poraba odobrenih sredstev je nenamenska. Obresti se obračunavajo le na črpani del kredita.

Programska podpora omogoča:

 • vnos in spremembe matičnih podatkov,
 • avtorizacija vnosa in sprememb matičnih podatkov (vizualno ali s pretipkavanjem),
 • avtomatski izpis pogodb, obvestil…,
 • linearni ali konformni obračun obresti;
 • podpora referenčnim obrestnim meram (EURIBOR, LIBOR…),
 • podporo različnim stroškom (odobritev, vodenje, nečrpani del…),
 • za posle v tuji valuti je možen obračun stroškov tudi v domači valuti,
 • avtomatsko povezava s plačilnim prometom pri izplačilih in vračilih kredita,
 • navidezni in dejanski obračun obresti (redne, zamudne, razmejene),
 • navidezni in dejanski obračun stroškov,
 • konverzija / zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo,
 • opominjevalni postopek – avtomatska izdelava opominov,
 • podporo procesu slabitve partij (MSRP),
 • knjiženje slabitev na partijah,
 • razmejevanje stroškov,
 • povezavo s TRR – (trajnik) ob zapadlosti terjatve na kreditu prenos v čakalno  vrsto,
 • povezavo z modulom zavarovanj.