Okvirni krediti

Okvirni kredit je namijenjen financiranju višestrukih potreba za sredstvima likvidnosti s dogovorenom, prethodnom najavom korištenja. Omogućava višestruko korištenje i vraćanje sredstava u cjelokupnom razdoblju trajanja kredita, sukladno potrebama i željama klijenta.
Kreditna sredstva doznače se na transakcijski račun klijenta ili pak neposredno konačnom korisniku.
Kredit je obično namijenjen za financiranje obratnih sredstava (sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda) sa kreditnim ugovorom na ograničeno vrijeme.
Korištenje odobrenih sredstava nije namjensko. Kamata se naplaćuje samo na korišteni dio kredita.

Programska potpora omogućava:

 • unos i promjene matičnih podataka,
 • autorizacija unosa i promjena matičnih podataka (vizualno ili s pretipkavanjem),
 • automatski ispis ugovora, obavijesti…,
 • linearni ili konformni obračun kamate,
 • potpora referentnim kamatnim stopama (EURIBOR, LIBOR…),
 • potpora različitim troškovima (odobrenja, vođenja, nekorištenog dijela…),
 • za poslove u stranoj valuti moguć je i obračun troškova u domicilnoj valuti,
 • automatsko povezivanje sa platnim prometom prilikom doznaka i otplata kredita,
 • prividni i stvarni obračun kamata (redovne,zatezne…),
 • prividni i stvarni obračun troškova,
 • konverzija / zamjena valuta kod kredita uz valutnu klauzulu,
 • proces opominjanja – automatska izrada opomena,
 • podrška u procesu slabljenja partija (MSRI),
 • knjiženje rezervacija na partijama,
 • razgraničavanje troškova,
 • povezivanje sa TRR – (trajni nalog) prilikom dospijeća potraživanja na kreditu prijenos u red čekanja,
 • povezivanje sa modulom Osiguranje.