Sindicirani krediti

Sindiciran kredit je posebna oblika financiranja, pri kateri banka sodeluje z drugimi finančnimi institucijami. V sodelovanju z drugimi domačimi ali tujimi bankami je omogočeno organiziranje sindikata bank ali se odzove na poziv k udeležbi s strani druge banke z namenom porazdelitve tveganja med različnimi bankami v primeru visokih zneskov financiranja, s čimer se učinkovito porazdeli tveganje med različne udeležene banke.

Modul omogoča vodenje sindiciranih kreditov v domači valuti, kjer sta lahko pri danem kreditu stranki, dva ali več kreditodajalcev.
Banka je lahko v vlogi kreditodajalca in / ali agenta, ki opravlja storitve.

Poleg obstoječih funkcionalnosti v kreditnem modulu, programska podpora omogoča:

  • za soudeleženke se lahko vnese drugačna obrestna mera kot za kreditojemalca,
  • avtomatska izdelava amortizacijskih načrtov za kreditojemalca, kakor tudi za vsakega udeleženca sindikata posebej,
  • avtomatski obračun obresti in stroškov za vse soudeležence na kreditu,
  • vodenje bilančno in izvenbilančno tako obveznosti in terjatev do bank soudeleženk kot tudi vodenje terjatev bank soudeleženk do kreditojemalca,
  • priprava avtomatskih nalogov za vračila sredstev bankam soudeleženkam, ko kreditojemalec odplačuje kredit,
  • priprava obvestil ostalim soudeleženkam ob črpanju kredita – poziv za nakazilo sredstev kredita,
  • avtomatska priprava obvestil ostalim soudeleženkam ob vračilu kredita.