Subvencije

Potpora vodenju potraživanja do subvencionera.
Modul omogućava:

 • vodenje subvencija gdje se subvencionaru šalju fakture za iznos subvencije,
 • vodenje subvencija koje se oduzimaju od iznosa doznake,
 • vodenje subvencija s periodičnim obračunavanjem / plaćanjem subvencije.

Pored postojeće potpore za kreditno poslovanje u tom je modulu dodatno poduprto:

 • određivanje kvote ili iznosa subvencije na nivou pojedinačnog subvencionara koji se kontrolira i smanjuje unosom nove subvencije na novome ugovoru,
 • određivanje načina plaćanja subvencije,
 • unos krovnog subvencionara, posrednika i sekundarnoga posrednika,
 • automatska izrada plana subvencioniranih, razgraničenih kamata,
 • automatsko kreiranje plana subvencija,
 • diskontiranje plaćanja kamata i kamatne stope,
 • plaćanje subvencioniranih kamata trajnim nalogom  –  na osnovu depozita na opoziv,
 • obračunavanje dospjelih potraživanja do subvencionara,
 • periodično (mjesečno, tromjesečno…) plaćanje subvencija,
 • mogućnost prekida subvencioniranja,
 • potpora za slabljenje partija.