Factoring v domači valuti

Modul je namenjen izvedbi faktoringa in vodenju odkupljenih terjatev v domači valuti.

Programska podpora omogoča:

 • vnos krovnih pogodb odstopnikov,
 • na osnovi krovnih pogodb je omogočen vnos parametrov (limitov) dolžnikov,
 • vnos aneksov krovnih pogodb in limitov dolžnikov,
 • avtorizacijo parametrov, aneksov in odkupov s pretipkavanjem ali brez,
 • razpored sredstev (poravnava provizij in stroškov, zadržanje rezerviranih sredstev, nakazilo odstopniku),
 • obračun rednih in zamudnih obresti (terjatve za obresti se poravnavajo iz rezerviranih sredstev),
 • zapiranje odprtih terjatev odstopnika ali dolžnika,
 • slabitve terjatev glede na bonitetni razred dolžnika,
 • preklasifikacija terjatev,
 • po zaprtju vseh terjatev na paketu faktur možnost vračila rezerviranih sredstev,
 • opominjevalni postopek,
 • pregled odprtih terjatev na dan,
 • pregledi in izpisi odkupljenih terjatev po odstopnikih in dolžnikih,
 • kartica odkupa s pregledom po kontih,
 • vključevanje v poročila na nivoju celotne banke.