Odkup terjatev v tuji valuti

Modul je namenjen diskontnemu odkupu in vodenju odkupljenih terjatev v tuji valuti.

Programska podpora omogoča:

 • odkup terjatev z obračunom diskonta, provizije in davka,
 • avtorizacijo odkupa s pretipkavanjem ali brez,
 • izpis rekapitulacije elementov odkupa (obračuna za pogodbo),
 • razmejevanje diskonta po posameznih partijah,
 • razmejevanje provizije po pogodbah,
 • razpored vplačanih sredstev (poravnava provizij,izplačilo odstopniku),
 • zapiranje odkupljenih terjatev (priliv preko PP,kompenzacija z novim odkupom),
 • slabitve terjatev glede na bonitetni razred dolžnika,
 • preklasifikacija terjatev,
 • obračun zamudnih obresti,
 • poračun diskonta po zaključku pogodbe in izdelava dobropisa diskonta,
 • preknjiženje agencije,SNA odstopnika, SNA dolžnika na nivoju partije,
 • odpis terjatev, odpis minimalnih zneskov,
 • pregled odprtih terjatev na dan,
 • pregledi in izpisi odkupljenih terjatev po odstopnikih in dolžnikih,
 • kartica odkupa s pregledom po kontih,
 • vključevanje v poročila na nivoju celotne banke.