Saldakonti

Saldakonti terjatev in obveznosti je pomožna poslovna knjiga in  omogočajo knjiženje vseh finančnih poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev in   njihovo poravnavanje (plačevanje), ne glede na to, ali gre za poslovanje v domači ali poslovanje v tuji valuti.