Saldakonti dobaviteljev

Produkt omogoča evidenco prejetih računov s potrebno specifikacijo, ki omogoča enostavno knjiženje in kasneje obračun vstopnega davka, evidenco danih avansov, interne knjižbe ter plačilni promet. Ves analitični promet se izkazuje sproti tudi v glavni knjigi preko paketnega prenosa kumulativnega prometa v GK. Celotna ponujena programska oprema je razdeljena na več modulov : šifranti, likvidatura, saldakonti dobaviteljev s prenosom v GK, plačilni promet in obračun DDV.

Osnovne funkcionalnosti programa:
– ŠIFRANTI: Namen šifrantov je, da se zagotovi standardizacija označevanja nosilcev podatkov, ki nastopajo pri evidentiranju prometa. (Splošni šifranti, skupni šifranti)
– likvidatura – domača – Likvidatura je sklop programov za evidenco prejetih računov z izvedbo postopkov knjiženja stroškov (razkontacija). Omogoča evidenco in knjiženje obveznosti za domače kot tudi tuje dobavitelje. Vneseni podatki so osnova za izpis davčne knjige vstopnega davka na dodano vrednost:
– knjiga prejetih računov;
– pregled knjige prejetih računov;
– razkontacija prejetih računov;
– urejanje ključev avtomatske razkontacije;
– likvidatura – devizna;
– devizna knjiga prejetih računov;
– pregled devizne knjige prejetih računov;
– devizna razkontacija;
– izpisi devizne knjige prejetih računov;
– saldakonti dobaviteljev – domači: Glavni modul knjigovodske evidence vseh obveznosti, ki je povezan z modulom likvidatura in plačilni promet. Če te povezave ni, se lahko ves potreben promet knjiži v tem modulu, vendar potem ni podatkov za DDV. Če pa povezava obstaja, se v tem modulu izvaja samo še knjiženje posebnosti, kot so zapiranje računov z dobropisi, evidenca in knjiženje avansov, prenosi med dokumenti itd. Podatki tvorijo pomožno knjigo obveznosti, katere stanje se s posebnim prenosom prenaša v glavno knjigo Hibis:
– knjiženje saldakontov dobaviteljev;
– knjiženje razmejitev;
– pregled prometa dobaviteljev;
– popravljanje splošnih podatkov računov;
– izpisi saldakontov dobaviteljev;
– saldakonti dobaviteljev – devizni;
– knjiženje deviznih saldakontov dobaviteljev;
– pregled deviznih dokumentov;
– uskladitev deviznih obveznosti;
– izpisi deviznih saldakontov dobaviteljev;
– plačilni promet-Modul za izvajanje plačilnega prometa na strani dobaviteljev. Osnova je odprto knjižno stanje po računih za katere se pripravijo plačilni nalogi po posameznih računih. Hkrati se zapišejo še rezervacije, katere onemogočajo preplačilo.:
– priprava plačilnih nalogov;
– pregled nalogov;
– prenos v plačilni promet Hibis;
– knjiženje nalogov;
– brisanje nalogov;
– obračun DDV – Obračun vstopnega DDV se izvaja iz baze podatkov prejetih računov, kjer je kompletna specifikacija vstopnega davka z vsemi potrebnimi parametri. Na osnovi teh parametrov se izvaja razporejanje računov glede na davčno obdobje in po rubrikah davčne knjige. Prvi pogoj, da je prejeti račun upoštevan v davčni knjigi, je da je knjižen v saldakonte, če hkrati ustreza tudi ostalim pogojem. Izstopni davek se obračuna na osnovi postavk knjiženih na ustrezne konte v glavni knjigi. Končni obračun davka se izkaže v obrazcu DDV-O. Obračun izstopnega davka ima možnost ročnega dodajanja postavk:
– šifrant davkov;
– priprava davčne knjige za vstopni davek;
– priprava davčne knjige za izstopni davek;
– izpisi davka na dodano vrednost;
– glavna knjiga – Analitični promet saldakontov se v glavno knjigo prenaša po principu paketnega prenosa, kjer se pripravi zbir vsega neprenesenega prometa do vnesenega datuma v obliki temeljnice za GK. Vsak paket dobi svojo številko. Za vsak paket je možno izpisati kontrolnik. Paket se lahko pred knjiženjem briše in ponovno pripravi. S knjiženjem se paket prenese v glavno knjigo. Sprememba vsebine paketa po knjiženju ni možna.
– knjiženje prometa v KG;
– izpis analitične kontne kartice;
– izpis kontrolnika prenosa prometa v GK – Hibis;