Štedni računi pravnih osoba

Štedni računi se od transkacijskih razlikuju najviše po stimulativnom obračun kamata uvidnih sredstava u domaćoj valuti.

Programska potpora omogućava:

  • ograničenje, da se na transakcijski račun može vezati samo jedan štedni račun, koji se ne šalje u JRR,
  • ograničenje, da se prometne transakcije mogu raditi samo na elektronskom bankarstvu (može se uklopiti i za rad na blagajni i zaleđu),
  • troškovi transakcija prijenosa sredstava se obračuna na teret transakcijskog računa,
  • obračun kamata je na osnovu progresivnih kamatnih stopa za pojedina salda na računu,
  • kamate se obračunaju na mjesečnom nivou i programom prenesu na transakcijski račun,
  • kamatni list za obračunate kamate po štednom računu,
  • mjesečni izvodi po štednom računu.