Kreditno poslovanje

Kratkoročni in dolgoročni krediti fizičnim osebam v domači in tuji valuti. Omogočena je tudi zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo. Vrste kreditov so lahko: namenski in nenamenski, lombardni …

Programska podpora omogoča:

 • vnos in spremembe matičnih podatkov,
 • avtorizacija vnosa in sprememb matičnih podatkov (vizualno ali s pretipkavanjem),
 • avtomatski izpis pogodb, obvestil…,
 • obročni ali anuitetni način odplačil,
 • linearni ali konformni obračun obresti,
 • avtomatska izdelava plana odplačil ob vnosu kredita,
 • podpora referenčnim obrestnim meram (EURIBOR, LIBOR…),
 • možnosti prehoda iz fiksne na referenčno obrestno mero,
 • avtomatsko spremembo planov v primeru spremembe referenčnih obrestnih mer,
 • vnos sokreditojemalcev,
 • vnos porokov,
 • podporo različnim stroškom (odobritev, vodenje, nečrpani del…),
 • za posle v tuji valuti je možen obračun stroškov tudi v domači valuti,
 • vodenje podatkov o posrednikih, mobilnih bančnih svetovalcih, agentih…,
 • avtomatsko povezava s plačilnim prometom pri izplačilih in vračilih kredita,
 • avtomatske izvedbe določenih poslovnih dogodkov glede na status posla – za vsako fazo ima kredit svoj status (npr. osnovni vnos, aktiven, zaključen…),
 • aneksiranje,
 • avtomatsko knjiženje poslovnih dogodkov,
 • avtomatski izračuni zavarovalnih premij in priprava datotek za pošiljanje na zavarovalnico,
 • navidezni in dejanski obračun obresti (redne, zamudne, razmejene),
 • navidezni in dejanski obračun stroškov,
 • konverzija / zamenjava valut pri kreditih z valutno klavzulo,
 • opominjevalni postopek – avtomatska izdelava opominov,
 • podporo procesu slabitve partij (MSRP) – knjiženje slabitev na partijah,
 • razmejevanje stroškov,
 • predčasno poplačilo kredita,
 • povezavo s TRR – (trajnik) ob zapadlosti terjatve na kreditu prenos v čakalno  vrsto,
 • povezavo z modulom zavarovanj,
 • avtomatsko povezavo z modulom SISBON,
 • SEPA direktne bremenitve: prenos izdanih bremenitev in vpogledi;